റമളാൻ മസ്അല:04 | Ramadan Guide Malayalam

Ramadan mas'ala,റമളാൻ മസ്അല,ramadan tips,ramzan malayalam,


(وجهر به) أي القنوت ندبا (إمام) ولو في السرية لا مأموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا. وأمن جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه ومن الدعاء: الصلاة على النبي ص فيؤمن لها على الأوجه.أما الثناء وهو: فإنك تقضي إلى آخره فيقوله سرا

.(فتح المعين)

▪️ ഇമാം ഖുനൂത്ത് (മുഴുവനും) ഉറക്കെ ഓതലും അതു കേൾക്കുന്ന മഅ്മൂം അതിലെ ദുആകൾക്ക് (وقني شر ما قضيت വരേയുള്ള ഭാഗം) ഉറക്കെ ആമീൻ പറയലും സുന്നത്താണ്. പതുക്കെ ഓതുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലും ഖുനൂത് ഉറക്കെ ഓതലാണ് ഇമാമിന് സുന്നത്ത്.

▪️ ഒറ്റക്കു നിസ്കരിക്കുന്നവനും ഇമാമിന്റെ ഖുനൂത് കേൾക്കാത്ത മഅ്മൂമും ഏതു നിസ്കാരമാണെങ്കിലും പതുക്കെയാണ് ഖുനൂത് ഓതേണ്ടത്.

▪️ ഖുനൂതിൽ നബിﷺയുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് ദുആയാണ്. അതിനാൽ ഇമാം അതു ചൊല്ലുമ്പോൾ മഅ്മൂം ആമീൻ പറയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രബലം.

▪️ ഖുനൂത്തിലെ فإنك تقضي മുതൽ അവസാനം വരേയുള്ള സ്തുതിയുടെ (ثناء) ഭാഗങ്ങൾ ഇമാം ഉറക്കെ ഓതുമ്പോഴും മഅ്മൂം പതുക്കെ ഓതലാണ് സുന്നത്ത്.
(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ)

▪️റമളാനിലെ പതിനാറാം രാവ് മുതൽ വിത്റ് നിസ്കാരത്തില അവസാന റക്അത്തിൽ ഖുനൂത് സുന്നത്താണ്.

▪️ഇഅ്തിദാലിലെ ربنا لك الحمد എന്ന ദിക്റ് മുഴുവനും ചൊല്ലിയ ശേഷം ഖുനൂത് തുടങ്ങണം.

▪️മറ്റു ദുആക്കളെപ്പോലെ ഖുനൂത്തിലും കൈകൾ ചുമലുകൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയാണ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്.

▪️ഖുനൂതിന് ശേഷം കൈകൾ താഴ്ത്തുകയാണ് സുന്നത്ത്.

▪️ഖുനൂത്തിന് ശേഷം മുഖമോ മറ്റു ഭാഗങ്ങളോ തടവൽ സുന്നത്തില്ല.

▪️ഖുനൂത്ത് ഓതാൻ വിട്ടു പോയാൽ അവസാനം മറവിയുടെ സുജൂദ് സുന്നത്താണ്.

▪️ഖുനൂത് ഉപേക്ഷിച്ചവൻ സുജൂദിൽ നെറ്റി വെച്ച ശേഷം മനപ്പൂര്‍വ്വം പാടില്ലെന്നറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഖുനൂത്ത് ഓതാൻ ഇഅ്തിദാലിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്വിലാകും.

▪️മനപ്പൂർവ്വമല്ലാതെ, പാടില്ലെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ മടങ്ങിയാൽ ഓർമ്മവന്നയുടൻ സുജൂദിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുപോവുകയും അവസാനം മറവിയുടെ സുജൂദ് ചെയ്യുകയും വേണം.

▪️ഇമാം ഖുനൂത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മറന്നോ അറിയാതെയോ മഅ്മൂം സുജൂദിലേക്ക് പോയാൽ ആ സുജൂദ് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഇഅ്തിദാലിലേക്ക് മടങ്ങൽ അവനിക്ക് നിർബന്ധമാണ്.

(ഫത്ഹുൽ മുഈൻ, ഇആനത്ത്, ഖുലാസ)

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts