ഫിത്ർ സകാത്ത് | Fitr Zakat

നിസ്കാരത്തിന് സഹ് വിന്റെ സുജൂദ് പോലെയാണ് റമളാൻ നോമ്പിന് ഫിത്വർ സകാത്ത്. നിസ്കാരത്തിൽ സംഭവിക്…

Load More That is All