മദ്റസ ഗൈഡ് തികച്ചും സൌജന്യം | MADRASA GUIDE | FREE OF COST

 മദ്റസ പഠനത്തിനും പാഠനത്തിനും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും  ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആൺഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് മദ്റസ ഗൈഡ്


     
ഇരു വിഭാഗം സമസ്ഥയുടെയും മദ്റസയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കു പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അനായാസം മനസിലാക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുന്നതിനും സഹായകമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ. 1 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ ഗൈഡുകൾക്ക് മദ്റസ ഗൈഡ് Playstoreൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

ഇപ്പേൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ....

SKSVB (AP മദ്റസ)

SKIMVB (EK മദ്റസ)

 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts