അറബിമലയാളം അക്ഷരമാല | Arabi Malayalam Aksharamala


മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സമാനമായ അറബിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും മറ്റു ചില്ലക്ഷരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രിൻറെടുക്കാവുന്ന പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൌലോഡ് ചെയ്യാം


DOWNLOAD PDF

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts