മിഹ്റജാനുൽ ബിദായ - നേരറിവ് നല്ല നാളേക്ക്

അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവട്. പെരുന്നാളും റമളാനും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വീണ്ടും മദ്റസയിലേക്ക്.  മദ്റസാ വിദ്യാരംഭത്തിന് കുട്ടിയുടെ പേരും തീയതിയും വെച്ച് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Name, madrasa, photo എന്നിവ നൽകി നിങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം.


അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവട്. പെരുന്നാളും റമളാനും കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ വീണ്ടും മദ്റസയിലേക്ക്.  മദ്റസാ വിദ്യാരംഭത്തിന് കുട്ടിയുടെ പേരും തീയതിയും വെച്ച് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി താഴെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. Title, Unit name എന്നിവ നൽകി നിങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാം.

CREATE POSTER

Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts