പൊതു & വാർഷിക പരീക്ഷയുട സെപ്പറേറ്റ് ടൈംടേബിൾ | Madrasa exam time table | Feb - March 2024

 പൊതു & വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ ഓരോ ക്ലാസുകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  ടൈം ടേബിളുകൾ തഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, പിക്ച്ചറുകളിൽ ലോങ്ങ് പ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം, തഴെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ

 


Post a Comment

Previous Post Next Post

Hot Posts