അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ മാർഗരേഖകൾ | Arabic alphabet guidelines


ചെറിയ ക്ളാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനുള്ള മാർഗരേഖകൾ അടങ്ങിയ പ്രിൻറ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ലിങ്കിൽ നിന്നും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം.  

 DOWNLOAD

Post a Comment

أحدث أقدم

Hot Posts